Protokoll

Styrelsen | Stadgar | Dagordning | Bokslut | Revisionsberättelse | Protokoll | Medlemskap
Protokoll 2012
Protokoll 2015
Protokoll 2018

PROTOKOLL FÖRT VID EKMANSKA SLÄKTFÖRENINGENS TJUGOSJUNDE ÅRSMÖTE
15 AUGUSTI 2015 PÅ SIGTUNASTIFTELSEN

 Inför den stora skara släktingar som samlats i Friluftskyrkan konstaterade Föreningens ordförande Peter Ekman att vädrets makter varit oss så nådiga att det fallit sig naturligt att hålla årsstämman under bar himmel. Han hälsade dem välkomna och förklarade stämman öppnad.

 1. Stämman valde till ordförande Peter Ekman B:4:2:4; samt till protokollförare Fredrik Ekman A:3:1:5
 1. Till justeringsmän (justeringspersoner) valdes Oscar Ekman A:3:1:4 samt Caroline Ekman A:3:3:3:1
 1. Det konstaterades att stämman utlysts i enlighet med föreningens stadgar
 1. Hädangångna släktingar hedrades kollektivt med en stunds stillhet.
 1. De nyföddas namn lästes upp varvid de närvarande små liven - och deras upphovspersoner – visades särskild uppskattning. Det konstaterades att släktföreningens demografi är stark.
 1. Beslutades att deltagarlistan till släktmötet kunde utgöra röstlängd. Endast på förekommen anledning granskas den i detalj.
 1. Protokollet från föregående möte på Stufvenäs 2012 godkändes och lades till handlingarna. Protokollet från årets möte kommer efter justering att anslås på föreningens hemsida ekmanfamily.com.
 1. Styrelsens årsredovisning för räkenskapsåren 2012-14 föredrogs av skattmästare Claes Ekman C:3:4:3:3. Det kunde konstateras att föreningens ekonomi är fortsatt god. Samtliga periodens bokslut gav överskott och tillgångarna har stigit i värde. Till denna styrka är innehavet i Ekman & Co en tydligt bidragande orsak.
 1. Revisionsberättelsen för räkenskapsåren 2012-14 föredrogs av Gustaf Ekman A:3:4:5. Han hade inget att erinra.
 1. Beslutades att fastställa balans- och resultaträkningar för perioden 2012-2014
 1. Beslutades att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåren 2012-2014
 1. Beslutades att, med hänvisning till föreningens goda ekonomi, inte uttaga medlemsavgift
 1. Beslutades att till ordförande för föreningen omvälja Peter Ekman och till dess skattmästare Claes Ekman C. Till övriga ledamöter omvaldes Fredrik Ekman och Hedvig Ekman C:3:4:3:1:1, samt nyvaldes Fredric Ekman B:4:2:4:1. Till suppleanter omvaldes Caroline Ekman och nyvaldes Jonas Ekman A:3:3:2:1 samt Annika Ekman C:3:4:3:3:3.

Till revisorer valdes Gustaf Ekman A:3:4:5 (omval) och Nils Liljeberg (nyval). Till revisorssuppleant omvaldes Magdalena Ekman C.3:2:2:4.

Till valberedning omvaldes Matts Ekman C:3:2:7:2

 1. Övriga ärenden:
  1. Barbro Bursell C:3:4:1:5 berättade att en brevsamling som berör familjerna Ekman, Retzius och Wahlberg, jämte Wilhelm Ekmans dagböcker och foton, skänkts till riksarkivet i Göteborg där släktföreningens handlingar förvaras.
  2. Margareta Ekman A:3:4:1 uppfyllde sin fars Harald Ekman A:3:4 önskan att till släktförningens medlemmar förmedla boken ”Kyrka får slott” - en skildring av förloppet där Nya Slottet på Bjärka-Säby 1980 donerades till Sionförsamlingen i Linköping.
  3. Vinnarna i golftävlingen Hans Otto Meyer och gokarttävlingen Tony hyllades liksom de som kämpat väl.

Protokollföraren noterar att det under perioden inte upprättats någon förteckning av artiklar, böcker och andra alster skrivna av medlemmar eller som kan vara av intresse för dessa (se protokoll fört vid föreg. släktmöte)

 1. Förklarade ordförande 2015 års släktmöte avslutat