Styrelsen | Stadgar | Dagordning | Bokslut | Revisionsberättelse | Protokoll | Medlemskap
Bokslut 08-11
Bokslut 12-14
Bokslut 15-17

Bokslut 2018-2020

INKOMSTER   2018   2019  2020
UTDELNING PÅ AKTIER 189 996,50
VINST AVYTTRING VÄRDEPAPPER 0,00
DIV. INTÄKTER          0,00                    
RÄNTOR     0,00            
TOTALT 189 996,50
UTGIFTER
FÖRLUST AVYTTRING VÄRDEPAPPER          0,00            
DIV. OMKOSTNADER 277 723,95
SKATT   41 256,00    
TOTALT 318 979,95    
ÅRETS VINST (FÖRLUST -) EFTER SKATT -128 983,45    
TILLGÅNGAR
BANKKONTON:
SVENSKA HANDELSBANKEN   53 306,00      
KAPITALFÖRSÄKRING AVANZA 605 000,00
AKTIER T BOKFÖRT VÄRDE 1 202 375,00
AKTIER VÄRDEFÖRÄNDRING 3 571 933,00
SKATTEFORDRAN       5701,00            
TOTAL   5 438 315,00
SKULDER
SKATTESKULD    0,00        
LATENT SKATTESKULD  785 825,00    
ÅRETS VINST (FÖRLUST-) -128 983,00
BALANSERAT EGET KAPITAL 1 995 365,00
DOLD RESERV I EGET KAPITAL 2 786 108,00
TOTAL 5 438 315,00

VÄRDEPAPPERSINNEHAV PER DEN 31 DECEMBER 2018

VÄRDEPAPPER Antal   År Anskaffningsvärde Inköpskurs Marknadsvärde Marknadskurs
SEB-A 6 240 1981/04     18,42     114 945        86,10       537 264
INVESTOR-B 4 000 1996/04     48,12     192 490      375,60      1 502 400
HAGSTRÖMER & Q 2 804 2011   1,09    3 062        0,98       2 748
Ekman & Co 8 328 1999   15,06    125 426        119,85       998 111
ELECTROLUX-B 500 2004     59,64      28 474      187,10      93 550
INDUSTRIVÄRDEN-C 2 000 2008     47,65      95 299      179,20       358 400
HUSQVARNA-B 1 250 2008    33,18     41 469        65,70        82 125
TELIA COMPANY 7 000 06-08    40,36   282 577        41,98      293 860
SECURITAS-B 2 000 2013   59,25  118 506        142,25     284 500
SANDVIK 4 000 2008  41,04 164 148         126,35     505 400
VOLVO-B 1 000 2008  36,00   35 999         115,95       115 950
TOTALT 1 202 375 4 774 308
KAPTIALFÖRSÄKRING AVANZA 655 000 904 612
SUMMA 1 857 375 5 678 920
Peter Ekman Claes Ekman Jonas Ekman Hedvig Ekman Fredric Ekman
Ordförande Skattmästare Ledamot Ledamot Ledamot
B:4:2:4:2 C:3:4:3:3 A:3:3:2:1 C:3:4:3:1:1 B:4:2:4:2:1

Revisionsberättelse avser 2021

Revisorer: Gustaf Ekman A:3:4:5 samt Nils Liljeberg (C:3:4:3:3:1)