Styrelsen | Stadgar | Dagordning | Bokslut | Revisionsberättelse | Protokoll | Medlemskap
Bokslut 08-11
Bokslut 12-14
Bokslut 15-17
Bokslut 18-20

Bokslut 2015-2017

INKOMSTER   2015   2016  2017
UTDELNING PÅ AKTIER 160 765,00 168 631,00 164 070,00
VINST AVYTTRING VÄRDEPAPPER 98 878,00 15,00 15,00
DIV. INTÄKTER          0,00          0,00          0,00
RÄNTOR    120,00      0,00      0,00
TOTALT 259 763,00 168 646,00 164 085,00
UTGIFTER
FÖRLUST AVYTTRING VÄRDEPAPPER          0,00     0,00         0,00
DIV. OMKOSTNADER 205 991,00 21 589,00 7 544,00
SKATT   56 845,00   36 825,00  35 534,00
TOTALT 262 836,00  58 414,00  43 078,00
ÅRETS VINST (FÖRLUST -) EFTER SKATT -3 073,00 110 232,00 121 007,00
TILLGÅNGAR
BANKKONTON:
SVENSKA HANDELSBANKEN   33 237,00    35 848,00  136 723,00
KAPITALFÖRSÄKRING AVANZA 555 000,00 655 000,00 655 000,00
AKTIER T BOKFÖRT VÄRDE 1 202 375,00 1 202 375,00 1 202 375,00
AKTIER VÄRDEFÖRÄNDRING 2 769 207,00 3 201 692,00 3 201 692,00
SKATTEFORDRAN             0,00       0,00             1 267,00
TOTAL   4 559 819,00 5 094 915,00 5 719 901,00
SKULDER
SKATTESKULD    26 486,00           18 865,00     0,00
LATENT SKATTESKULD  609 225,00  704 372,00   819 398,00
ÅRETS VINST (FÖRLUST-)  -3 073,00  110 232,00   121 007,00
BALANSERAT EGET KAPITAL 1 767 199,00 1 764 126,00 1 874 358,00
DOLD RESERV I EGET KAPITAL 2 159 982,00 2 497 320,00 2 905 138,00
TOTAL 4 559 819,00 5 094 915,00 5 719 901,00

VÄRDEPAPPERSINNEHAV PER DEN 31 DECEMBER 2017

VÄRDEPAPPER Antal   År Anskaffningsvärde Inköpskurs Marknadsvärde Marknadskurs
SEB-A 6 240 1981/04     18,42     114 945        96,30       600 912
INVESTOR-B 4 000 1996/04     48,12     192 490      374,10      1 496 400
HAGSTRÖMER & Q 2 804 2011   1,09    3 062        0,00       0
Ekman & Co 8 328 1999   15,06    125 426        111,08       925 074
ELECTROLUX-B 500 2004     59,64      28 474      264,30,80      132 150
INDUSTRIVÄRDEN-C 2 000 2008     47,65      95 299      202,50       405 000
HUSQVARNA-B 1 250 2008    33,18     41 469        78,10        97 625
TELIA SONERA 7 000 06-08    40,36   282 577        36,55      255 850
SECURITAS-B 2 000 2013   59,25  118 506        143,20     286 400
SANDVIK 4 000 2008  41,04 164 148         143,70     574 800
VOLVO-B 1 000 2008  36,00   35 999         152,70       152 700
TOTALT 1 202 375 4 926 911
KAPTIALFÖRSÄKRING AVANZA 655 000 936 276
SUMMA 1 857 375 5 863 187

Vinst- och förlusträkning  fastställs vid föreningssammanträdet den 18 augusti 2018

Peter Ekman Claes Ekman Fredrik Ekman Hedvig Ekman Fredric Ekman
Ordförande Skattmästare Ledamot Ledamot Ledamot

Revisionsberättelsen har avgivits 26 maj 2018

Gustaf Ekman A:3:4:5
Nils Liljeberg (C:3:4:3:3:1)