Stadgar

Styrelsen | Stadgar | Dagordning | Bokslut | Revisionsberättelse | Protokoll | Medlemskap

 • § 1. Föreningen är en släktsammanslutning, som har till ändamål att stärka släktbandet och möjliggöra släktens självhjälp.
 • § 2. Berättigad att vara medlem av föreningen är den som har fyllt 18 år och som
  1. har sådan härstamning från handlanden i Göteborg, Peter Ekman (f. 1740, d. 1807), som berättigar till bärandet av namnet Ekman, eller
  2. är barn till, i äktenskap förenad med, eller änka eller änkling efter någon som har sådan härstamning som sägs under 1). Adoptivbarn är jämställda med andra barn.
 • § 3. Den som är berättigad att vara medlem av föreningen inträder genom att anmäla sig till föreningens styrelse. Medlemsskapet är ständigt.Avgiften som ständig medlem bestäms av föreningen vid ordinarie föreningssammanträde. Föreningssammanträdet må vid behov kunna besluta om extra uttaxering.
 • § 4. Föreningens angelägenheter handhas av dess styrelsen som har sitt säte i Göteborg. Styrelsen består av föreningens ordförande, som tillika är ordförande i styrelsen, skattmästare och sekreterare samt två andra medlemmar. Minst tre av dessa skall bära namnet Ekman. Därjämte har styrelsen två suppleanter. Styrelsemedlemmar och suppleanter väljs vid ordinarie föreningssammanträde för tiden till nästa ordinarie föreningssammanträde.
 • § 5. Föreningen har två revisorer jämte en suppleant. Dessa utses vid ordinarie föreningssammanträde för tiden till nästa ordinarie föreningssammanträde.
 • § 6. Styrelsen är beslutför då minst fyra medlemmar eller suppleanter är närvarande. Som styrelsens beslut gäller det varom flertalet deltagande förenar sig. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.
 • § 7. Styrelsen förvaltar föreningens tillgångar. Styrelsen förvaltar också föreningens arkiv och de släktminnen o. dyl. som överlämnas till föreningen.
 • § 8. Föreningens tillgångar får användas, utom för kostnader för förvaltning och sammanträden, för ändamål vars främjande får anses vara ett släktens gemensamma intresse. Har för särskilt ändamål bildats fond som motsvaras av särskilda tillgångar skall, i den mån inte annat följer av föreskrifter vid gåva eller testamente som ligger till grund för fonden, av avkastningen av tillgångarna årligen tio procent läggas till kapitalet.
 • § 9. Redovisning för den ekonomiska förvaltningen, omfattande resultaträkning och balansräkning, sker för period av tre år, omfattande tiden från den 1 januari år då ordinarie föreningssammanträde hålls till 31 december året före sådant år.
 • § 10. Ordinarie föreningssammanträde, som också är släktmöte, hålls vart tredje år vid tid och på ort som styrelsen bestämmer.
 • § 11. Vid ordinarie föreningssammanträde skall följande ärenden förekomma.
  1. Framläggande av protokoll för närmast föregående ordinarie föreningssammanträde.
  2. Framläggande av redovisning för närmast föregående treårsperiod.
  3. Framläggande av revisorernas berättelse.
  4. Fastställande av resultaträkning och balansräkning.
  5. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
  6. Val av ordförande, skattmästare, sekreterare, övriga styrelsemedlemmar samt suppleanter.
  7. Utseende av revisorer.
  8. Bestämmande av avgift för ständig medlem.
 • § 12. Extra föreningssammanträde äger rum om styrelsen så bestämmer eller om minst tio medlemmar skriftligen framställer begäran därom till styrelsen. Sammanträde skall äga rum inom tre månader efter det begäran har framställts. Kallelse till extra sammanträde skall utsändas minst en månad före sammanträde med angivande av ärende som skall behandlas vid sammanträdet.
 • § 13. En särskild gren av släkten kan bilda en sektion av föreningen genom beslut härom. Sektionen skall ha särskilda stadgar och särskild ekonomi. Stadgar för sådan sektion skall godkännas av föreningsmöte med denna förening.
 • § 14. Nedgår antalet föreningsmedlemmar under fem år, är föreningen upplöst. I sådant fall skall de särskilda fonder, som stått under styrelsens förvaltning, överlämnas till den till tjänstetid äldste ledamoten av rikets högsta domstol och av föreningens övriga tillgångar bildas en fond, varmed förfares på enahanda sätt. Den, till vilken fonderna sålunda överlämnas, må angående dessas användning och förvaltning lämna de föreskrifter han finner lämpliga under hänsynstagande till de syften för vilka fonderna avsetts, varvid framför allt bör tillses, att om en ny förening inom samma släkt med samma ändamål som denna kan komma till stånd, förvaltningen av fonderna skall övertagas av denna. På annat sätt än nu är sagt kan föreningen ej upplösas.
 • § 15. §1, §14, och §15 av dessa stadgar kunna ej ändras. Ej heller får sådan ändring av stadgarna företagas, som avser att under föreningens bestånd helt eller delvis skifta föreningens tillgångar.
 • § 16. I den mån ej stadgandet i § 15 lägger hinder i vägen kan dessa stadgar ändras genom beslut, fattade med minst två tredjedelar av avgivna röster vid två på varandra följande föreningssammanträden, varav ett ordinarie