Revisionsberättelse

Styrelsen | Stadgar | Dagordning | Bokslut | Revisionsberättelse | Protokoll | Medlemskap

Ekmanska Släktföreningen

Org nr 157209-2078

Vi har granskat redovisningen och bokföringen samt styrelsens förvaltning i Ekmanska Släktföreningen för åren 2015, 2016, och 2017. Det är styrelsen som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen och för att årsredovisningen tillämpas vid upprättandet av redovisningen. Vårt ansvar är att uttala oss om redovisningen och förvaltningen på grundval av vår revision.

Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att vi planerat och genomfört revisionen för att i rimlig grad försäkra oss om att redovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens tillämpning av dem samt att utvärdera den samlade informationen i redovisningen. Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi även granskatt väsentliga beslut, åtgärder och förhållande i föreningen för att kunna bedöma styrelsens arbete med avseende på ansvar enligt gällande lagstiftning. Vi anser att vår revision ger oss rimlig grund för vårt omdöme nedan.

Redovisningen för åren 2015, 2016, och 2017 har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en rättvisande bild av föreningens resultat och ställning i enlighet med god revisionssed i Sverige, Vi tillstyrker att Släktmötet fastställer resultaträkningen och balansräkningen, att vinsten balanseras och att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsperioden.

Stockholm den 26 maj 2018

Gustaf Ekman A:3:4:5     Nils Liljeberg (C:3:4:3:3:1)

Undertecknat original finns arkiverat