Dagordning

Styrelsen | Stadgar | Dagordning | Bokslut | Revisionsberättelse | Protokoll | Medlemskap

Vid Ekmanska Släktföreningens ordinarie föreningssammanträde den 18 augusti 2018 på Gustaf Frödings hotell i Karlstad.

1. Val av ordförande och protokollförare vid stämman

2. Val av två justeringsmän

3. Frågan om stämman utlysts i behörig ordning

4. Erinran om bortgångna släktmedlemmar

5. Nyfödda släktmedlemmar

6. Fastställande av röstlängd: Medlemmar, övriga närvarande

5. Protokoll från föregående föreningssammanträde

6. Styrelsens årsredovisning för räkenskapsåren 2015 – 2017

7. Revisionsberättelse för räkenskapsåren 2015 – 2017

8. Fastställande av balans – och resultaträkning

9. Frågan om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen

10. Föreningsavgifter

11. Styrelsens nuvarande sammansättning. (Val av styrelse, se styrelse)

Ordförande: Peter Ekman B:4:2:4

Skattmästare & hemsida: Claes Ekman C:3:4:3:3

Fredrik Ekman A:3:1:5

Hedvig Ekman C:3:4:1:1:1

Ann Bernhard B:1:5:1:2

Suppleanter

Fredric Ekman B:4:2:4:1

Caroline Ekman C:3:2:7:2:1

Revisorer

Gustaf Ekman A:3:4:5

Andre revisor

Nils Liljeberg (C:3:4:3:3:1)

Revisor suppleanter:

Magdalena Ekman C:3:2:2:4

12. Övriga frågor:

13. Mötet avslutas.